Ветеринарен електронож Vergery

Ветеринарен електронож Surtron 200

Ветеринарен елетктронож Surtron 160

Ветеринарен електронож Surtron 160